The Automotive Parts & Services Association operates in ten states: Arkansas; Colorado; Iowa; Kansas; Missouri; Nebraska; New Mexico; Oklahoma; Texas; and Wyoming.